فرم درخواست همکاریدر صورتی که موفق به ارسال رزومه خود نشدید لطفادرخواست خود را به ایمیل hrhiering@gmail.com ارسال فرمایید .